De dijk langs het Apeldoorns kanaal zal verbeterd worden om te voldoen aan de landelijke veiligheidseisen. Het projectplan ligt tot en met 15 februari 2021 ter inzage.

Bron: RTV Hattem 8 januari 2021

De dijk langs dit kanaal is de primaire waterkering van de IJssel tussen Wapenveld en Hattem. Dit deel van de IJssel-waterkering beschermt het gebied ten westen van het Apeldoornskanaal tussen Wapenveld en Hattem tegen overstromingen vanuit de IJssel. Deze waterkering voldoet niet meer aan de landelijk geldende veiligheidseisen en dient daarom te worden verbeterd. De dijkverbetering is opgenomen in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma en dient uiterlijk in 2022 te zijn uitgevoerd.

Veiligheidseisen
Na de afkeuring van de dijk en de opname in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, is Waterschap Vallei en Veluwe, als beheerder van de kering, in 2016 een project gestart om de waterkering te verbeteren, zodat deze weer aan de veiligheidseisen voldoet.

Verdeling in 5 tracés
Voor de dijkverbeteringsmaatregelen staan in het ontwerp projectplan een combinatie van  oplossingen. De dijk is daarvoor verdeeld in 5 tracés.

  1. Ten zuiden van de Kloosterbrug wordt grond naast de bestaande weg aangebracht.
  2. Tussen de Kloosterbrug en De Belt komt een constructieve oplossing in de vorm van een damwand. Deze wand langs het kanaal zorgt voor de stabiliteit en door een geringe verhoging van de kruin van de dijk (max. 10 cm) wordt de vereiste verhoging gerealiseerd.
  3. Tussen De Belt en de Hezenbergerbrug) zal de dijk aan de IJsselkant met grond worden verhoogd en versterkt.
  4. Tussen de Hezenbergbrug en De Hezenberg) wordt door een constructieve oplossing de bestaande dijk verhoogd.
  5. Tussen De Hezenberg en het Bastion komt een nieuwe dijk naast de oude, waarna de oude dijk wordt afgegraven.

Ontwerpbesluiten inzien
Tot en met 15 februari 2021 ligt het projectplan ter inzage. Deze stukken zijn online in te zien via de volgende website: www.coordinatiegelderland.nl
De stukken zijn ook in te zien in het stadhuis Hattem. Hiervoor kan je online een afspraak maken.